Polityka Prywatności

  • Właściciel(Lafarge Cement S.A. z siedzibą Małogoszczu, ul. Warszawska 110 oraz spółki powiązane, tj. Lafarge Kruszywa i Beton sp z o.o., Geocycle sp z o.o., LH Engineering sp z o.o., Yeoman Poland sp z o.o., KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Zakład Gospodarki Popiołami Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o., Contractor Sp. z o.o. działając jako współadministratorzy (dalej jako „Grupa Lafarge”) odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową) jest współadministratorem danych osobowych wskazanych przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w czasie korzystania przez Klienta z usług dostępnych w zakresie Serwisu online. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników - osoby fizyczne korzystających z usług Serwisu bez związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jest dobrowolne. Przekazanie danych osobowych jest wymagane w przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie bądź skorzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu online, czy też weryfikacji rzetelności pozytywnej opinii na temat Wykonawcy.
  • Dane osobowe Użytkowników zostaną wykorzystywane przez Właściciela jedynie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji a także celem należytego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych, którą stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ("RODO").
  • Dane osobowe których Właściciel jest współadministratorem obejmują:
  • W przypadku Wykonawcy: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres siedziby firmy.
  • W przypadku Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, województwo oraz miasto zamieszkania.
  • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej z Grupą Lafarge lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty;
  • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta; a także
  • Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Państwu lub związanej z Państwem stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Państwem, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.
  • Jak zbieram Państwa dane? Dane osobowe zbieramy przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta).
  • Jak chronimy Państwa dane? Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe? Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:
  • Podmiotom powiązanym z nami w Grupie LafargeHolcim na całym świecie, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym do realizacji Dozwolonych Celów. W takich przypadkach, te podmioty będą następnie wykorzystywały dane osobowe do tych samych celów i na takich samych warunkach, jak te opisane w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych.
  • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Grupą Lafarge, w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Grupa Lafarge zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
  • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
  • W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.
  • Gdzie przetwarzamy Państwa dane osobowe? Grupa LafargeHolcim jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, możemy przekazywać Państwa dane osobowe również odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”), w których obowiązujące prawo nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony, co prawo w Państwa ojczyźnie. Gdy będziemy to robić, będziemy działać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych i zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, by zapewnić bezpieczeństwo i integralność Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie unijnych Standardowych Klauzuli Umownych, które są dostępne tutaj Standard Contractual Clauses (Controller to Controller Transfers - Set II) in the Annex to the European Commission Decision of December 27, 2004 i tutaj Standard Contractual Clauses (Processors) in the Annex to the European Commission Decision of February 5, 2010. Mogą się Państwo z nami kontaktować w każdej chwili, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych, jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat takich zabezpieczeń.
  • Państwa prawa w zakresie ochrony danych.

   Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia (jeżeli nie jest sprzeczne z uzasadnionymi interesami Współadministratorów), a także prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Proszę zapoznać się z artykułami 15-22 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw w zakresie ochrony danych.

   W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego nadanego przez Grupę Lafarge) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

   Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym, jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane, lub pragną Państwo złożyć skargę, mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych w swoim kraju (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Czy wymagane jest podanie danych osobowych? Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Grupa Lafarge nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień, zapewnienia dostępu do ofert internetowych lub newslettera lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwrócili.
  • Okres przechowywania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do Dozwolonych Celów, a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić. W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Grupa Lafarge mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.
  • Aktualizacje niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności danych była ostatnio aktualizowana w maju 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i korygowania niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych, aby odzwierciedlała zmiany w sposobie, w jakim wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub zmiany w wymogach prawnych. W razie jakichkolwiek takich zmian, opublikujemy zmienioną Informację dotyczącą prywatności danych na naszej stronie internetowej lub udostępnimy ją w inny sposób.
  • Właściciel zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z należytym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z należytą starannością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Właściciel zapewnia ponadto, że podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych, których jest współadministratorem, a także danych powierzonych mu do przetwarzania.